Câu hỏi : Người mang quốc tịch nước ngoài muốn có thêm quốc tịch Việt Nam
Nội dung: Em gái tôi hiện đang mang quốc tịch Đài Loan. Hiện giờ em gái tôi muốn có thêm quốc tịch Việt Nam nữa thì có được không?
Người gửi : Nguyễn Ngọc Ánh
Trả lời của: Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn/
Nội dung: Về vấn đề bạn hỏi, do bạn không nêu cụ thể việc em gái của bạn có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) nên không thể xác định em gái bạn thuộc trường hợp được lựa chọn mang quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) khi đăng ký khai sinh hay được nhập quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan). Nếu em gái bạn chưa từng có quốc tịch Việt Nam (tức là có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) do được lựa chọn khi đăng ký khai sinh) thì em gái bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành để được nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp em gái bạn đã từng có quốc tịch Việt Nam (xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan)) thì em gái bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành để được trở lại quốc tịch Việt Nam.
CÁC CÂU HỎI KHÁC