Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

947

văn bản
Số ký hiệu

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BTNMT

Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày có hiệu lực: 18/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2018/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày có hiệu lực: 03/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13 /2018/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày có hiệu lực: 03/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 14/09/2018
Ngày có hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 07/CT-UBND

Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
Ngày ban hành: 16/08/2018
Ngày có hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành: 14/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT

QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 78/2017/TT-BTNMT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 27/2018/QH14

Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 15/2018/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 12/03/2018
Ngày có hiệu lực: 10/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng số trong ngày: 827
Tổng số trong tuần: 40933
Tổng số trong tháng: 118620
Tổng số truy cập: 2273446