Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1603

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 01/2019/NĐ-CP

Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Ngày ban hành: 01/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 32/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 31/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 9/2/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM.
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 22/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
Ngày ban hành: 05/10/2018
Ngày có hiệu lực: 02/04/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 123/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
Ngày ban hành: 17/09/2018
Ngày có hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 116/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Ngày ban hành: 07/09/2018
Ngày có hiệu lực: 25/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 109/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 29/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 107/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 87
Tổng số trong ngày: 895
Tổng số trong tuần: 41001
Tổng số trong tháng: 118688
Tổng số truy cập: 2273514