Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

876

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 100/2018/TT-BTC

Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 17/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/10/2018
Ngày có hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/06/2018
Ngày có hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 22/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
Ngày ban hành: 02/05/2018
Ngày có hiệu lực: 17/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BCT

sửa đổi Thông tư số 21/2017/ TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ngày ban hành: 26/04/2018
Ngày có hiệu lực: 26/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BCT

quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 55/2018/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày có hiệu lực: 16/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 51/2018/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
Ngày ban hành: 09/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng số trong ngày: 523
Tổng số trong tuần: 523
Tổng số trong tháng: 76450
Tổng số truy cập: 1897833