Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

537

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 14/2018

Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực: 12/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 124/201//NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018

Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 28/08/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BTP

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

05/2018/TT-BTP

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BTP

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BTP

Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
Ngày ban hành: 17/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 74
Tổng số trong ngày: 954
Tổng số trong tuần: 41061
Tổng số trong tháng: 118748
Tổng số truy cập: 2273574