Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

530

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 14/2018

Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực: 12/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 13/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 124/201//NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018

Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 28/08/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BTP

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTP

uy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 17/2011/TT-BTP

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày có hiệu lực: 14/10/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 69
Tổng số trong ngày: 432
Tổng số trong tuần: 431
Tổng số trong tháng: 76358
Tổng số truy cập: 1897741