Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

539

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03/2019/TT-BTP

Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 20/03/2019
Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg

Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 14/2018

Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày có hiệu lực: 12/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 124/201//NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018

Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 28/08/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BTP

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Ngày ban hành: 30/07/2018
Ngày có hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

05/2018/TT-BTP

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 239
Tổng số trong ngày: 2589
Tổng số trong tuần: 9472
Tổng số trong tháng: 132777
Tổng số truy cập: 2967571