Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1665

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 11/09/2018
Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2015/TT-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU; NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨC DANH NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU; ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, QUY TRÌNH SÁT HẠCH VÀ CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP LÁI TÀU TRÊN ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BNV

quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 09/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày có hiệu lực: 12/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 54/2018/NĐ-CP

hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
Ngày ban hành: 16/04/2018
Ngày có hiệu lực: 16/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BNV

hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Ngày ban hành: 27/03/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BNV

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 23/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 08/02/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 18/2018/NĐ-CP

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 02/02/2018
Ngày có hiệu lực: 02/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 69
Tổng số trong ngày: 508
Tổng số trong tuần: 507
Tổng số trong tháng: 76434
Tổng số truy cập: 1897818