Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

137

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 01/2020/TT-BNG

Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày ban hành: 06/02/2020
Ngày có hiệu lực: 23/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 2682/2019/TT-BNG

Quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành: 18/07/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2019/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành: 18/02/2019
Ngày có hiệu lực: 05/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2019/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành: 18/02/2019
Ngày có hiệu lực: 05/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2019/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao
Ngày ban hành: 15/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 08/2019/NĐ-CP

Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 23/01/2019
Ngày có hiệu lực: 11/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2018/TT-BNG

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao do Bộ Ngoại giao ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 36/2018/QĐ-TTg

Về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế được ban hành ngày 24/8/2018.
Ngày ban hành: 24/08/2018
Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 104/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày có hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/03/2018
Ngày có hiệu lực: 18/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 120
Tổng số trong ngày: 1934
Tổng số trong tuần: 30544
Tổng số trong tháng: 100977
Tổng số truy cập: 4813639