Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

12

văn bản
Số ký hiệu

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 28/11/2013
Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2011/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành: 21/04/2011
Ngày có hiệu lực: 05/06/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 29/2011/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 15/04/2011
Ngày có hiệu lực: 30/05/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 151/2010/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ngày ban hành: 27/09/2010
Ngày có hiệu lực: 11/11/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 08/2010/NĐ-CP

Về quản lý thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành: 05/02/2010
Ngày có hiệu lực: 25/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Nghị định 75/2009/NĐ-CP

Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 10/09/2009
Ngày có hiệu lực: 01/11/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH

Về việc quy định tạm thời các hình thức xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thí điểm đưa lao động đi làm việc tại Malaysia
Ngày ban hành: 19/03/2003
Ngày có hiệu lực: 19/03/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 15/04/1992
Ngày có hiệu lực: 15/04/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Hiến pháp Không số

Ngày ban hành: 18/12/1980
Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Tổng số trong ngày: 479
Tổng số trong tuần: 478
Tổng số trong tháng: 76405
Tổng số truy cập: 1897789