Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

895

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 11/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 26/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 22/05/2020
Ngày có hiệu lực: 07/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành: 19/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày ban hành: 14/05/2020
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày ban hành: 07/05/2020
Ngày có hiệu lực: 22/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 23/03/2020
Ngày có hiệu lực: 08/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 20/03/2020
Ngày có hiệu lực: 05/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 19/03/2020
Ngày có hiệu lực: 15/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực