Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

679

văn bản
Số ký hiệu

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 154/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Ngày ban hành: 09/11/2018
Ngày có hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

25/2018/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 10/09/2018
Ngày có hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ
Ngày ban hành: 05/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018//TT-BKHCN

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, KÝ KẾT VÀ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TRONG TÀI TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
Ngày ban hành: 31/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BKHCN

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 31/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BKHCN NGÀY 09/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 01/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 82/NQ-CP

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 26/06/2018
Ngày có hiệu lực: 26/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 42
Tổng số trong ngày: 847
Tổng số trong tuần: 40953
Tổng số trong tháng: 118640
Tổng số truy cập: 2273466