Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

647

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ
Ngày ban hành: 05/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018//TT-BKHCN

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, KÝ KẾT VÀ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TRONG TÀI TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
Ngày ban hành: 31/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BKHCN

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Ngày ban hành: 06/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BKHCN NGÀY 09/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 01/07/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
Ngày ban hành: 10/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỘC DANH MỤC CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO; MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, ĐĂNG KÝ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2015/TT-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BKHCN

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025"
Ngày ban hành: 12/04/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
Ngày ban hành: 05/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 53
Tổng số trong ngày: 348
Tổng số trong tuần: 347
Tổng số trong tháng: 76274
Tổng số truy cập: 1897657