Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

645

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT

Thông tư về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 04/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

Về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 14/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT

Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Ngày ban hành: 07/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT

Về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Ngày ban hành: 24/04/2020
Ngày có hiệu lực: 08/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
Ngày ban hành: 13/04/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 47/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Ngày ban hành: 09/04/2020
Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực: 16/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 34/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày có hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 3/2020/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã
Ngày ban hành: 03/03/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2020/TT-BTTTT

Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 24/02/2020
Ngày có hiệu lực: 09/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực