Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 193-BXD/ĐT

Về việc ban hành quy định về quản lý xây dựng hai bên đường bộ
Ngày ban hành: 29/10/1990
Ngày có hiệu lực: 29/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04-BXD/XDCB/DT

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 239- CT ngày 9-9-1989 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đình chỉ trả nhà do nhà nước đang quản lý cho tư nhân
Ngày ban hành: 12/10/1990
Ngày có hiệu lực: 27/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/BXD-VKT

Ban hành Quy chế đấu thầu trong xây dựng
Ngày ban hành: 12/02/1990
Ngày có hiệu lực: 12/02/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 250-BXD

Về việc ban hành Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh thiết kế xây dựng
Ngày ban hành: 14/10/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39-BXD/XDCB/ĐT

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 162-HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
Ngày ban hành: 28/02/1989
Ngày có hiệu lực: 28/02/1989
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 01 TC/DTXD

Hướng dẫn tạm thời việc xác định tiêu chuẩn khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành được cấp vốn thanh toán
Ngày ban hành: 03/01/1989
Ngày có hiệu lực: 01/01/1989
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 155/TT-LB

Về nội dung, đối tượng, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh
Ngày ban hành: 29/12/1986
Ngày có hiệu lực: 13/01/1987
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 1-VGNN-XD/TT

Quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ Xây dựng quyết định giá
Ngày ban hành: 01/04/1985
Ngày có hiệu lực: 16/04/1985
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38 TC/ĐTXD

Quy định về việc cấp phát và quản lý vốn lưu động định mức đối với đơn vị nhận thầu thi công xây lắp
Ngày ban hành: 16/11/1983
Ngày có hiệu lực: 16/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/TC-CĐKT

Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
Ngày ban hành: 10/11/1983
Ngày có hiệu lực: 10/11/1983
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 269
Tổng số trong ngày: 4730
Tổng số trong tuần: 36944
Tổng số trong tháng: 4729
Tổng số truy cập: 7265468