Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2184

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 70/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 31/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 69/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 68/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 66/2020/TT-BTC

Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 67/2020/TT-BTC

Thông tư về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 10/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 65/2020/TT-BTC

Thông tư ửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 23/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 64/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực: 08/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 63/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Ngày ban hành: 25/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 62/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 60/2020/TT-BTC

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Ngày ban hành: 19/06/2020
Ngày có hiệu lực: 03/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 427
Tổng số trong ngày: 971
Tổng số trong tuần: 17527
Tổng số trong tháng: 104028
Tổng số truy cập: 6770767