Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

273

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 62-TC/TCT

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 391-HĐBT ngày 10-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
Ngày ban hành: 10/12/1990
Ngày có hiệu lực: 10/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 62TC/TCT

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 391-HĐBT ngày 10-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép XK, NK phi mậu dịch
Ngày ban hành: 10/12/1990
Ngày có hiệu lực: 10/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 34-TT/LB

Hướng dẫn việc cấp tiền thưởng các “nhà gáo nhân dân, nhà giáo ưu tú”
Ngày ban hành: 03/12/1990
Ngày có hiệu lực: 03/12/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 57 TC/NSNN

Hướng dẫn khóa sổ thu chi ngân sách năm và quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1990
Ngày ban hành: 26/11/1990
Ngày có hiệu lực: 26/11/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 16-TT-LB

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 317-CT ngày 1/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các đơn vị kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 05/11/1990
Ngày có hiệu lực: 05/11/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 50-TC/CĐKT

Hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác ở các đơn vị kinh doanh
Ngày ban hành: 20/10/1990
Ngày có hiệu lực: 20/10/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 89/NH-QĐ

Ban hành chế độ thu chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 15/10/1990
Ngày có hiệu lực: 01/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43 TC/KB

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế nông nghiệp theo Quyết định số 72/HÐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi.
Ngày ban hành: 26/09/1990
Ngày có hiệu lực: 26/09/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 282B/NQ-HĐNN8

Quy định thuế suất lợi tức bổ sung
Ngày ban hành: 31/08/1990
Ngày có hiệu lực: 31/08/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 282NQ-HĐNN8

Quy định thuế suất bổ sung thuế lợi tức
Ngày ban hành: 30/08/1990
Ngày có hiệu lực: 01/10/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ