Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

218

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 250/2010/QĐ-UBND

ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/12/2010
Ngày có hiệu lực: 08/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 23/2010/TT-BTP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 06/12/2010
Ngày có hiệu lực: 24/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

22/2010/TT-BTP

Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
Ngày ban hành: 06/12/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Ngày ban hành: 02/12/2010
Ngày có hiệu lực: 16/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2010/TT-BTP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 30/11/2010
Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Ngày ban hành: 26/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 64/2010/QH12

Ngày ban hành: 24/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

111/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
Ngày ban hành: 23/11/2010
Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 74/2010/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành: 22/11/2010
Ngày có hiệu lực: 06/01/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Ngày ban hành: 16/11/2010
Ngày có hiệu lực: 31/12/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 73
Tổng số trong ngày: 524
Tổng số trong tuần: 36020
Tổng số trong tháng: 83133
Tổng số truy cập: 8075806