Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1752

văn bản
Số ký hiệu

Luật 52/2019/QH14

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 47/2019/QH14

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BNV

hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BNV

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày có hiệu lực: 15/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

ban hành quy chế phối hợp nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh bắc Giang
Ngày ban hành: 10/09/2019
Ngày có hiệu lực: 20/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BNV

Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 02/08/2019
Ngày có hiệu lực: 20/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định Số: 09/2019/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 14/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 14/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BNV

Quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 25/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 47/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Ngày ban hành: 05/06/2019
Ngày có hiệu lực: 20/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 72
Tổng số trong ngày: 119
Tổng số trong tuần: 13867
Tổng số trong tháng: 184250
Tổng số truy cập: 4685042