Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

43

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg

về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025
Ngày ban hành: 12/11/2020
Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2019/TT-UBDT

quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
Ngày ban hành: 25/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-UBDT

bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-UBDT

Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.
Ngày ban hành: 31/05/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-UBDT

quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-UBDT

bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg

về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 06/03/2018
Ngày có hiệu lực: 24/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2017/TT-UBDT

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Ngày ban hành: 22/05/2017
Ngày có hiệu lực: 07/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2017/TT-UBDT

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 13/2017/NĐ-CP

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày có hiệu lực: 26/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 161
Tổng số trong ngày: 5576
Tổng số trong tuần: 21172
Tổng số trong tháng: 158088
Tổng số truy cập: 8150761