Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

55

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 85/2010/QĐ-TTg

Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
Ngày ban hành: 21/12/2010
Ngày có hiệu lực: 08/02/2011
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 75/2010/QĐ-TTg

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
Ngày ban hành: 29/11/2010
Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-UBDT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Ngày ban hành: 17/09/2010
Ngày có hiệu lực: 01/11/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 03/2010/TT-UBDT

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc
Ngày ban hành: 15/01/2010
Ngày có hiệu lực: 01/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 02/2010/TT-UBDT

Quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
Ngày ban hành: 13/01/2010
Ngày có hiệu lực: 16/03/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 101/2009/QĐ-TTg

Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTG ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Ngày ban hành: 05/08/2009
Ngày có hiệu lực: 20/09/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2009/TT-UBDT

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
Ngày ban hành: 17/07/2009
Ngày có hiệu lực: 31/08/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 06/2008/QĐ-UBDT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban dân tộc
Ngày ban hành: 24/11/2008
Ngày có hiệu lực: 09/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 15/09/2008
Ngày có hiệu lực: 04/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 126/2008/QĐ-TTg

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành: 15/09/2008
Ngày có hiệu lực: 15/10/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 94
Tổng số trong ngày: 6292
Tổng số trong tuần: 21889
Tổng số trong tháng: 158805
Tổng số truy cập: 8151478