Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

6

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 128/2000/QÐ-TTg

Về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm
Ngày ban hành: 20/11/2000
Ngày có hiệu lực: 05/12/2000
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 217/2000/QĐ-TCBĐ

Về việc ban hành "Quy định quản lý nghiệp vụ tem bưu chính"
Ngày ban hành: 06/03/2000
Ngày có hiệu lực: 21/03/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 12/1999/QH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Ngày ban hành: 02/06/1999
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg

Về việc đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 03/12/1998
Ngày có hiệu lực: 03/12/1998
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 79/CP

Quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản
Ngày ban hành: 06/11/1993
Ngày có hiệu lực: 20/09/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật Không số

Ngày ban hành: 07/07/1993
Ngày có hiệu lực: 01/07/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 164
Tổng số trong ngày: 6367
Tổng số trong tuần: 24164
Tổng số trong tháng: 6366
Tổng số truy cập: 7770216