Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1105

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG AN NINH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Ngày ban hành: 29/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2018/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BGTVT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC HAO PHÍ CA MÁY CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU
Ngày ban hành: 01/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
Ngày ban hành: 28/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 52/2017/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 14/02/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/02/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ, QUY TRÌNH BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA
Ngày ban hành: 31/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÔNG TIN DUYÊN HẢI
Ngày ban hành: 29/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 402
Tổng số trong ngày: 9484
Tổng số trong tuần: 72859
Tổng số trong tháng: 247560
Tổng số truy cập: 3273864