Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

603

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 42/2017/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ngày ban hành: 05/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 42/2017/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ngày ban hành: 05/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2017/TT-BXD

Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
Ngày ban hành: 01/03/2017
Ngày có hiệu lực: 15/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Ngày ban hành: 06/02/2017
Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày có hiệu lực: 20/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2016/TT-BXD

Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2016/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 15/12/2016
Ngày có hiệu lực: 01/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2016/TT-BXD

Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
Ngày ban hành: 09/09/2016
Ngày có hiệu lực: 25/10/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 79
Tổng số trong ngày: 660
Tổng số trong tuần: 4908
Tổng số trong tháng: 39502
Tổng số truy cập: 792699