Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

288

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Ngày ban hành: 01/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 92/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành: 07/08/2017
Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 41/2017/QH14

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 05/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 10/2017/QH14

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 13/06/2017
Ngày có hiệu lực: 23/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 76
Tổng số trong ngày: 656
Tổng số trong tuần: 4905
Tổng số trong tháng: 39499
Tổng số truy cập: 792696