Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

525

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTP

uy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự
Ngày ban hành: 02/03/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 17/2011/TT-BTP

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư
Ngày ban hành: 28/02/2018
Ngày có hiệu lực: 14/10/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 31/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BTP

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2017/TT-BTP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Ngày ban hành: 18/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 144/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2017/TT-BTP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 176
Tổng số trong ngày: 4127
Tổng số trong tuần: 30127
Tổng số trong tháng: 87846
Tổng số truy cập: 1632771