Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

1615

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 04/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

07/2017/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 10/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành: 28/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg

Về áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 15/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BCT

quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 01/09/2017
Ngày có hiệu lực: 21/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành: 31/07/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 73
Tổng số trong ngày: 643
Tổng số trong tuần: 4891
Tổng số trong tháng: 39485
Tổng số truy cập: 792682