Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

04/2018/TT-BTTTT

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 08/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg

Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày ban hành: 08/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 21/2018/QĐ-TTg

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/05/2018
Ngày có hiệu lực: 07/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 64/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
Ngày ban hành: 07/05/2018
Ngày có hiệu lực: 22/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT

Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
Ngày ban hành: 07/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BCA

Quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 07/05/2018
Ngày có hiệu lực: 22/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

23/2018/TT-BGTVT

Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 63/2018/NĐ-CP

VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày có hiệu lực: 19/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực