Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 116/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Ngày ban hành: 07/09/2018
Ngày có hiệu lực: 25/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/09/2018
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg

Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTG ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTG ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mục hàng hóa,dịch vụ thiết yếu phái đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Ngày ban hành: 05/09/2018
Ngày có hiệu lực: 22/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ
Ngày ban hành: 05/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 115/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Ngày ban hành: 04/09/2018
Ngày có hiệu lực: 20/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Ngày ban hành: 04/09/2018
Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 03/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày ban hành: 31/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành: 31/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 111/2018/NĐ-CP

Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành: 31/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực