Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20421

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2018/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BNNPTNT

Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 131/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 145/2013/TT-BTC hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 12/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 172/2018/TT-BQP

Sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 127/2018/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 183
Tổng số trong ngày: 131
Tổng số trong tuần: 32653
Tổng số trong tháng: 44542
Tổng số truy cập: 6711281