Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20603

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 77/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 28/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 76/2020/TT-BTC

Thông tư về sửa đổi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La
Ngày ban hành: 14/08/2020
Ngày có hiệu lực: 30/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 13/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 75/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 12/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg

Quyết định về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 74/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 73/2020/TT-BTC

Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 07/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT

quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
Ngày ban hành: 06/08/2020
Ngày có hiệu lực: 21/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực