Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19748

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
Ngày ban hành: 10/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA - SỬA ĐỔI LẦN 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
Ngày ban hành: 10/06/2018
Ngày có hiệu lực: 31/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP VÀ BÁO CÁO TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM
Ngày ban hành: 10/06/2018
Ngày có hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2018/TT-BTC

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 23/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

05/2018/TT-BTP

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 24/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BTP

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
Ngày ban hành: 07/06/2018
Ngày có hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực