Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19804

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021
Ngày ban hành: 11/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Quy định về mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ngày ban hành: 11/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2018/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Ngày ban hành: 10/07/2018
Ngày có hiệu lực: 23/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm
Ngày ban hành: 10/07/2018
Ngày có hiệu lực: 24/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 06/07/2018
Ngày có hiệu lực: 20/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
Ngày ban hành: 06/07/2018
Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 98/2018/NĐ-CP

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Ngày ban hành: 05/07/2018
Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 98/2018/NĐ-CP

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Ngày ban hành: 05/07/2018
Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

Quy định về quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/07/2018
Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2018/TT-BCT

quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Ngày ban hành: 04/07/2018
Ngày có hiệu lực: 04/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực