Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 126/2018/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BTNMT

Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT

Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-BTNMT

Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực