Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BTC

Quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2018/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BGTVT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC HAO PHÍ CA MÁY CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 2/2019/TT-BTTTT

Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày có hiệu lực: 22/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày có hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực