Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19762

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH

Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH

Chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH

Về chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 25/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 128/2018/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 24/09/2018
Ngày có hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 127/2018/NĐ-CP

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày ban hành: 21/09/2018
Ngày có hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC

Thông tư quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành: 21/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 126/2018/NĐ-CP

Thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành: 20/09/2018
Ngày có hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 124/201//NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực