Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20603

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 19/2020/TT-BGTVT

uy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020
Ngày ban hành: 01/09/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư Thông tư 05/2020/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.
Ngày ban hành: 31/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nướ
Ngày ban hành: 31/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 100/2020/NĐ-CP

Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2020/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 27/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

97/2020/NĐ-CP

về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 98/2020/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 11/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT

quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực