Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20563

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 75/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 12/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg

Quyết định về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 74/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 73/2020/TT-BTC

Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 07/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT

quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
Ngày ban hành: 06/08/2020
Ngày có hiệu lực: 21/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 06/08/2020
Ngày có hiệu lực: 21/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 89/2020/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành: 04/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực