Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 75/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BTP

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 18/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-NHNN

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BXD

sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT

quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
Ngày ban hành: 30/10/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực