Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định .04/2014/QĐ-KTNN

Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính
Ngày ban hành: 31/07/2014
Ngày có hiệu lực: 14/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2014/TT-BGTVT

Quy định về cấp chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt
Ngày ban hành: 31/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 78/2014/NĐ-CP

Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2014/TT-BCT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiệnchế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2014/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định”
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày có hiệu lực: 31/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày ban hành: 30/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

76/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 29/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Lạng Giang
Ngày ban hành: 29/07/2014
Ngày có hiệu lực: 05/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực