Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 102/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thu tương Chính phủ
Ngày ban hành: 05/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 618/2013/UBTVQH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/ NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
Ngày ban hành: 04/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH -

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Ngày ban hành: 04/08/2014
Ngày có hiệu lực: 30/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 495/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định tiêu chí phân nhóm xã, thôn theo mức độ khó khăn và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2014/TT-BTNMT

Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 16/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2014/TT-UBDT

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 16/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

79/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành: 31/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực