Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 107/2014/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành Dầu khí
Ngày ban hành: 08/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành: 07/08/2014
Ngày có hiệu lực: 22/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 105/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
Ngày ban hành: 07/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 104/2014/TT-BTC

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 07/08/2014
Ngày có hiệu lực: 20/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

80/2014/NĐ-CP

Về thoát nước và xử lý nước thải
Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 497/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực: 16/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2014/TT-BCT

Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 103/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên.
Ngày ban hành: 05/08/2014
Ngày có hiệu lực: 12/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2014/TT-BGTVT

Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
Ngày ban hành: 05/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực