Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24/2014/TT-BNNPTTN

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
Ngày ban hành: 19/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
Ngày ban hành: 19/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2014/TT-BGTVT

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Ngày ban hành: 19/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Chỉ thị 04/CT-UBND

về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành: 18/08/2014
Ngày có hiệu lực: 18/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 111/2014/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
Ngày ban hành: 18/08/2014
Ngày có hiệu lực: 02/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Hiệp Hòa
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 22/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 516/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định quản lý trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 44/2014/QĐ-TTg

Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Ngày ban hành: 15/08/2014
Ngày có hiệu lực: 05/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực