Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20319

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 25/2014/TT-BCT

Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 103/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Ngày ban hành: 06/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên.
Ngày ban hành: 05/08/2014
Ngày có hiệu lực: 12/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2014/TT-BGTVT

Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
Ngày ban hành: 05/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 102/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thu tương Chính phủ
Ngày ban hành: 05/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 618/2013/UBTVQH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/ NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
Ngày ban hành: 04/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH -

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Ngày ban hành: 04/08/2014
Ngày có hiệu lực: 30/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 495/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định tiêu chí phân nhóm xã, thôn theo mức độ khó khăn và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2014/TT-BTNMT

Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 01/08/2014
Ngày có hiệu lực: 16/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 451
Tổng số trong ngày: 5461
Tổng số trong tuần: 33734
Tổng số trong tháng: 23682
Tổng số truy cập: 5951352