Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
Ngày ban hành: 07/11/2014
Ngày có hiệu lực: 24/12/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 100/2014/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
Ngày ban hành: 06/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 162/2014/TT-BTC

Quy đinh chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 06/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 31/2014/TT-BKHCN

Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Ngày ban hành: 06/11/2014
Ngày có hiệu lực: 20/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
Ngày ban hành: 06/11/2014
Ngày có hiệu lực: 25/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2014/TT-BKHCN

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 06/11/2014
Ngày có hiệu lực: 20/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 739/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/11/2014
Ngày có hiệu lực: 15/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2014/TT-BCT

Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
Ngày ban hành: 05/11/2014
Ngày có hiệu lực: 24/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững
Ngày ban hành: 03/11/2014
Ngày có hiệu lực: 20/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Quy định quy trình tiếp công dân
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực