Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 26/2014/TT-BNNPTTN

Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2014/TT-BNNPTNT

Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 08/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 08/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 538/2014/QĐ-UBND

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 22/08/2014
Ngày có hiệu lực: 22/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 538/2014/QĐ-UBND

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 22/08/2014
Ngày có hiệu lực: 22/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2014/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
Ngày ban hành: 22/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực