Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT

Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Ngày ban hành: 26/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Ngày ban hành: 26/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 63/NQ-CP

Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 82/2014/NĐ-CP

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2014/TT-BNNPTTN

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2014/TT-BXD

Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 12/2014/TT-BXD

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2014/TT-BNNPTTN

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2014/TT-BKHCN

Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực