Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 10/2014/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000”
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 126/2014/TT-BTC

Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 26/2014/TT-BCT

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 21/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 122/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ truởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 27/08/2014
Ngày có hiệu lực: 11/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 123/2014/TT-BTC

Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
Ngày ban hành: 27/08/2014
Ngày có hiệu lực: 11/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 124/2014/TT-BTC

Quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào
Ngày ban hành: 27/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 388/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện
Ngày ban hành: 26/08/2014
Ngày có hiệu lực: 02/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Ngày ban hành: 26/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH

Quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Ngày ban hành: 26/08/2014
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ