Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 37/2014/TT-BGTVT

Quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị
Ngày ban hành: 03/09/2014
Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01-9-1011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Ngày ban hành: 03/09/2014
Ngày có hiệu lực: 23/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
Ngày ban hành: 29/08/2014
Ngày có hiệu lực: 20/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 13/2014/TT-BXD

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý – hóa xi măng
Ngày ban hành: 29/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015
Ngày ban hành: 29/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 36/2014/TT-BGTVT

Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không
Ngày ban hành: 29/08/2014
Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2014/TT-BNV

Hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP và Nghị định 65/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 29/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 569/2014/QĐ-UBND

về việc ủy quyền thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 07/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày ban hành: 28/08/2014
Ngày có hiệu lực: 04/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực