Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20066

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài
Ngày ban hành: 15/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BTP

Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Ngày ban hành: 15/03/2019
Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg

Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BTC

Quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2018/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BGTVT

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC HAO PHÍ CA MÁY CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Ngày ban hành: 11/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực