Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày ban hành: 24/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Tân Yên.
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 30/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định .06/2014/QĐ-KTNN

Ban hành Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 07/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 4590/QĐ-BNN-TCLN

Giao nhiệm vụ các đơn vị tổ chức thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại 25 tỉnh giai đoạn 2014-2015, thuộc dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 23/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 721/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 02/11/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 16/2014/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 10/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 156/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 157/2014/TT-BTC

Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 23/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 154/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sủ dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 08/12/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 155/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ đỉều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Ngày ban hành: 23/10/2014
Ngày có hiệu lực: 08/12/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ