Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

04/2014/QĐ-UBND

về việc ban hành quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế
Ngày ban hành: 24/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 376/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 24/06/2014
Ngày có hiệu lực: 04/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 74/2014/QH13

Về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc Hội năm 2015
Ngày ban hành: 24/06/2014
Ngày có hiệu lực: 24/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 81/2014/TT-BTC

Quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh chính phủ
Ngày ban hành: 24/06/2014
Ngày có hiệu lực: 10/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 56/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Ngày ban hành: 24/06/2014
Ngày có hiệu lực: 26/06/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 08/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 19/2014/TT-BNNPTTN

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 07/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 80/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 07/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 07/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2014/TT-BNV

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 23/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực