Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 20/2014/TT-BNNPTTN

Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2014/TT-BNNPTTN

Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

62/2014/NĐ-CP

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Ngày ban hành: 25/06/2014
Ngày có hiệu lực: 07/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 21/2014/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Ngày ban hành: 25/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2014/TT-BCT

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
Ngày ban hành: 25/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN Iần thứ X năm 2014 tại Việt Nam
Ngày ban hành: 25/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

03/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thế
Ngày ban hành: 24/06/2014
Ngày có hiệu lực: 27/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực