Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 15/2014/TT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 161/2014/TT-BTC

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 30/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 30/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC

Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Ngày ban hành: 29/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hỉện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành: 29/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 734/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/10/2014
Ngày có hiệu lực: 07/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2014/TT-BCA

Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành: 28/10/2014
Ngày có hiệu lực: 25/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2014/TT-BNV

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
Ngày ban hành: 28/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực