Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19639

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 14/2014/TT-BCA

Sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
Ngày ban hành: 04/04/2014
Ngày có hiệu lực: 19/05/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

176/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/04/2014
Ngày có hiệu lực: 13/04/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

79/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Yên Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2014
Ngày có hiệu lực: 10/04/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Ngày ban hành: 03/04/2014
Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 459/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
Ngày ban hành: 02/04/2014
Ngày có hiệu lực: 02/04/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

02/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Hiệp Hòa
Ngày ban hành: 01/04/2014
Ngày có hiệu lực: 08/04/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 11/2014/TT-BNNPTTN

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
Ngày ban hành: 01/04/2014
Ngày có hiệu lực: 14/05/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT

Sửa đổi Phụ lục 4 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản
Ngày ban hành: 01/04/2014
Ngày có hiệu lực: 14/05/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia
Ngày ban hành: 01/04/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 02/2014/TT-BNV

Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 01/04/2014
Ngày có hiệu lực: 15/05/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ