Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 30/06/2014
Ngày có hiệu lực: 13/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2014/TT-BCT

Quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 30/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 85/2014/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Ngày ban hành: 30/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Ngày ban hành: 30/06/2014
Ngày có hiệu lực: 13/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 84/2014/TT-BTC

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Ngày ban hành: 27/06/2014
Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

64/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2014/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 83/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 10/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực