Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 40/2014/TT-BCT

Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
Ngày ban hành: 05/11/2014
Ngày có hiệu lực: 24/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững
Ngày ban hành: 03/11/2014
Ngày có hiệu lực: 20/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Quy định quy trình tiếp công dân
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2014/TT-TTCP

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2014/TT-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2014/TT-BNV

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2014/TT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày ban hành: 31/10/2014
Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực