Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 51/2014/TT-BCT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu
Ngày ban hành: 15/12/2014
Ngày có hiệu lực: 28/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2014/TT-BKHCN

Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/04/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT

Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 25/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2014/TT-BVHTTDL

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 10/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 72/2014/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 193/2014/TT-BTC

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 06/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 192/2014/TT-BTC

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
Ngày ban hành: 12/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

20/VBHN-VPQH

hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 11/12/2014
Ngày có hiệu lực: 11/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực