Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19891

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 03/2014/TT-BNV

Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2014
Ngày có hiệu lực: 08/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 52/2014/QH13

Ngày ban hành: 19/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 51/2014/QH13

Ngày ban hành: 19/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 358/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 28/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 360/2014/QĐ-UBND

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét, công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vào phát triển ở nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 18/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 02/08/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 18/2014/TT-BCT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 02/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2014/TT-BCT

Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 05/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 04/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 04/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 562
Tổng số trong ngày: 2138
Tổng số trong tuần: 2137
Tổng số trong tháng: 126864
Tổng số truy cập: 4290345