Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 10/2014/TT-BXD

Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
Ngày ban hành: 11/07/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 434/2014/QĐ-UBND

về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 10/07/2014
Ngày có hiệu lực: 20/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2014/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 10/07/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 90/2014/TT-BTC

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước"
Ngày ban hành: 10/07/2014
Ngày có hiệu lực: 01/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 68/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Ngày ban hành: 09/07/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 09/07/2014
Ngày có hiệu lực: 22/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2014/TT-BGTVT

Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
Ngày ban hành: 08/07/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

67/2014/NĐ-CP

Về một số chính sách phát triển thủy sản
Ngày ban hành: 07/07/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1081/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho Dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải" (TEP) vay vốn Ngân hàng thế giới (WB)
Ngày ban hành: 07/07/2014
Ngày có hiệu lực: 07/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 67/2014/NĐ-CP

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
Ngày ban hành: 07/07/2014
Ngày có hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực